La xarxa de recursos compartits

Construïm el món que volem a partir del que ja tenim !

Vols adquirir sobirania econòmica tot participant en el món que voldries veure? Vols reduir la teva dependència dels diners? Estàs desmotivat amb feines i projectes sobre temes que no t’interessen?

 

Per crear un sistema socioeconòmic alternatiu cal crear recursos compartits a gran escala sobre els que puguem decidir de forma democràtica.

Cal començar pels grups locals però amb un visió de transformar també el global segons el principi de la subsidiarietat. Per això apostem per un "sharing" "glocal".

 

Us aspecte clau respecte altres projectes de sharing és el plantejament de compartir recursos (materials i capacitats) no per resoldre necessitats puntuals sinó per construir projectes enfocats a resoldre les necessitats bàsiques que haguem prioritzat a les nostres vides. És aleshores que el treball invertit té un efecte multiplicador i transformador. Per exemple, cedir un vehicle a algú per anar a la seva feina resol una tema puntual concret, en canvi, cedir un vehicle que serveixi per transportar els productes alimentaris que la pròpia comunitat produeix i consumirà té un impacte profund i positiu sobre un grup ampli de persones.

La proposta de GlocalShare

GlocalShare és una plataforma col·laborativa de compartir, que planifica de forma democràtica els recursos disponibles dels participants per cobrir les seves necessitats bàsiques.

 

La plataforma es basa en la participació presencial i on-line. Tothom que hi participa ho fa com a prosumidor: produeix i consumeix alhora els productes i serveis del col·lectiu.

 

El funcionament es basa en l'empoderament social, la subsidiarietat, l'autogovernança i la reducció de la dependència del sistema actual.

 

L'àmbit geogràfic és Catalunya. En la mesura de que hi hagi una mínima massa crítica que garanteixi un sharing efectiu, les zones locals s'aniran incorporant al projecte. Les zones locals s'aniran interrelacionat per a obtenir sinergies, de manera que es vagi creant creant una estructura fractal de participació amb decisions preses de forma subsidiària.

Com hi pots participar ?

 

Per fer-ho possible a GlocalShare es treballa en 4 etapes que es van repetint de forma cíclica:

  1. Recollida de necessitats i recursos de cada persona. Formulari de necessitats i recursos.

  2. Encaix de necessitats i recursos, i definició de projectes.

  3. Realització dels projectes per cobrir les necessitats prioritzades.

  4. Recepció dels productes i serveis dels projectes d’acord amb les aportacions de cada participant.

1. Recollida de necessitats i recursos

Per mitjà del formulari de necessitats i recursos es defineixen:

 

a) Les necessitats: realitzant un procés democràtic a cada zona del territori, s’escull quines necessitats es volen cobrir (totalment o parcialment) des del col·lectiu. Per exemple: habitatge, salut o alimentació.

 

b) Els recursos: Cadascú exposa quins recursos personals (actius, capacitats, temps, diners) podria aportar al col·lectiu. Per exemple: una habitació en temporada baixa, un vehicle els caps de setmana, o unes hores fent feines d'instal·lador o informàtic. Les aportacions monetàries també es contemplen per a adquirir fora del col·lectiu la part de recursos necessària que no estigui disponible entre les aportacions dels participants.

 

2. Encaix de necessitats i recursos

Per mitjà d’una trobada presencial periòdica dels participants de cada zona s’aconsegueix:

 

a) Concretar els projectes: Es defineix quins projectes (de productes i serveis destinats als propis membres del col·lectiu) es podrien desenvolupar a partir de les necessitats i recursos recollits.

 

b) Encaix entre necessitats i recursos: Es decideix quins compromisos adquireix cadascú per assolir les prioritats acordades (la part que sigui possible) i quins productes i serveis (produïts pel propi col·lectiu) cadascú rebrà a canvi de la seva aportació.

 

c) S'identifiquen els projectes que, per la seva complexitat i abast, es tinguin que desenvolupar amb la participació de diverses zones, repetint-se el procés a nivell més global.

3. Realització dels projectes acordats

Els acords de la fase anterior quedaran registrats informàticament, de manera que se sabrà quines activitats tindrà assignades cada persona i de quins productes i serveis podrà gaudir en la mesura que hagi acomplert la seva aportació cap al comú.

 

Quan un participant rebi una aportació realitzada per un altre participant de forma correcta dins de la cadena de valor del projecte, la comptabilitzarà al sistema, de manera que entre tots els membres del col·lectiu es farà un seguiment mutu de l’evolució del projecte.

4. Recepció dels productes i serveis

Cada participant rebrà els productes i serveis produïts pel col·lectiu segons el que es va acordar a l’etapa 2 d’encaix. A mesura que els rebi s’aniran comptabilitzant en el sistema per saldar la reciprocitat amb el col·lectiu.

Model fractal escalable

A mesura que el volum de persones augmenti a cada àmbit, podrem incrementar els productes i serveis del propi col·lectiu i, per tant, més fàcil serà cobrir les nostres necessitats sense haver de dependre dels diners. Un indicador de l’èxit del projecte a cada zona serà que cadascú obtingui una reducció dels diners que necessita proporcional als recursos que hagi aportat a la plataforma.

L'equip de GlocalShare

L'equip promotor, per coherència amb el projecte proposat, volem integrar-nos totalment en aquesta dinàmica de funcionament. Per tant, preveiem que, a canvi de la nostra aportació al col·lectiu (mantenir i evolucionar la plataforma de GlocalShare), puguem gaudir de la part proporcional de productes i serveis procedents del propi col·lectiu.

Tecnologia Blockchain

Estem treballant per traslladar la plataforma a un entorn blockchain, l'internet del futur. Tota la informació s'emmagatzema en blocks en milers d'ordinadors arreu del món amb tecnologies criptogràfiques d'alta seguretat.

Les eines blockchain suposen un excel·lent eina per garantir la governança distribuïda dels col·lectius i que els acords de tothom amb el comú quedin recolzats per la seguretat inalterable dels smart contracts que ofereix Ethereum.